دانلود رایگان پلاگین M CompleteBundle

در این پست با دانلود رایگان  مجموعه پلاگین های "MCompleteBundle_v14.16" در خدمت شما خواهیم بود .

یکی از محبوب ترین پلاگین های مورد استفاده میکس من ها و تنظیم کننده ها

مشخصات محصول :

مجموعه پلاگین های میکس و مستر

کاربرد و دسته بندی :

129 پلاگین میکس و مسترینگ شامل :

MAGC
2️⃣MAmp
3️⃣MAnalyzer
4️⃣MAutoAlign
5️⃣MAutoDynamicEq
6️⃣MAutoEqualizer
7️⃣MAutoEqualizerLP
8️⃣MAutopan
9️⃣MAutopanMB
🔟MAutoPitch
1️⃣1️⃣MAutoStereoFix
1️⃣2️⃣MAutoVolume
1️⃣3️⃣MBandPass
1️⃣4️⃣MBassador
1️⃣5️⃣MBitFun
1️⃣6️⃣MBitFunMB
1️⃣7️⃣MCabinet
1️⃣8️⃣MCabinetMB
1️⃣9️⃣MCCGenerator
2️⃣0️⃣MChannelMatrix
2️⃣1️⃣MCharacter
2️⃣2️⃣MCharmVerb
2️⃣3️⃣MChorusMB
2️⃣4️⃣MComb
2️⃣5️⃣MCombMB
2️⃣6️⃣MCompare
2️⃣7️⃣MCompressor
2️⃣8️⃣MConvolutionEZ
2️⃣9️⃣MConvolutionMB
3️⃣0️⃣MDelayMB
3️⃣1️⃣MDistortionMB
3️⃣2️⃣MDoubleTracker
3️⃣3️⃣MDoubleTrackerMB
3️⃣4️⃣MDrumEnhancer
3️⃣5️⃣MDrumLeveler
3️⃣6️⃣MDrumReplacer
3️⃣7️⃣MDynamicEq
3️⃣8️⃣MDynamics
3️⃣9️⃣MDynamicsMB
4️⃣0️⃣MDynamicsMBLarge
4️⃣1️⃣MEqualizer
4️⃣2️⃣MEqualizerLP
4️⃣3️⃣MFilter
4️⃣4️⃣MFlanger
4️⃣5️⃣MFlangerMB
4️⃣6️⃣MFreeformAnalogEq
4️⃣7️⃣MFreeformEqualizer
4️⃣8️⃣MFreeformPhase
4️⃣9️⃣MFreqShifter
5️⃣0️⃣MFreqShifterMB
5️⃣1️⃣MGranularMB
5️⃣2️⃣MHarmonizerMB
5️⃣3️⃣MLimiterMB
5️⃣4️⃣MLimiterX
5️⃣5️⃣MLoudnessAnalyzer
5️⃣6️⃣MMetronome
5️⃣7️⃣MModernCompressor
5️⃣8️⃣MMorph
5️⃣9️⃣MMorphB
6️⃣0️⃣MMultiAnalyzer
6️⃣1️⃣MNoiseGenerator
6️⃣2️⃣MNotepad
6️⃣3️⃣MOscillator
6️⃣4️⃣MOscilloscope
6️⃣5️⃣MPhaser
6️⃣6️⃣MPhaserMB
6️⃣7️⃣MPhatik
6️⃣8️⃣MPolySaturator
6️⃣9️⃣MRatio
7️⃣0️⃣MRatioMB
7️⃣1️⃣MRecorder
7️⃣2️⃣MReverb
7️⃣3️⃣MReverbMB
7️⃣4️⃣MRhythmizer
7️⃣5️⃣MRhythmizerMB
7️⃣6️⃣MRingModulator
7️⃣7️⃣MRingModulatorMB
7️⃣8️⃣MRotary
7️⃣9️⃣MSaturator
8️⃣0️⃣MSaturatorMB
8️⃣1️⃣MSpectralDelay
8️⃣2️⃣MSpectralDynamics
8️⃣3️⃣MSpectralDynamicsMini
8️⃣4️⃣MSpectralPan
8️⃣5️⃣MStereoExpander
8️⃣6️⃣MStereoGenerator
8️⃣7️⃣MStereoProcessora
8️⃣8️⃣MStereoScope
8️⃣9️⃣MStereoSpread
9️⃣0️⃣MSuperLooper
9️⃣1️⃣MSuperLooper16in16out
9️⃣2️⃣MSuperLooper16out
9️⃣3️⃣MTransformer
9️⃣4️⃣MTransient
9️⃣5️⃣MTransientMB
9️⃣6️⃣MTremolo
9️⃣7️⃣MTremoloMB
9️⃣8️⃣MTuner
9️⃣9️⃣MTurboAmp
1️⃣0️⃣0️⃣MTurboComp
1️⃣0️⃣1️⃣MTurboCompMB
1️⃣0️⃣2️⃣MTurboDelay
1️⃣0️⃣3️⃣MTurboDelayMB
1️⃣0️⃣4️⃣MTurboEQ
1️⃣0️⃣5️⃣MTurboFilter
1️⃣0️⃣6️⃣MTurboReverb
1️⃣0️⃣7️⃣MTurboReverbMB
1️⃣0️⃣8️⃣MUltraMaximizer
1️⃣0️⃣9️⃣MUnison
1️⃣1️⃣0️⃣MUtility
1️⃣1️⃣1️⃣MVibrato
1️⃣1️⃣2️⃣MVibratoMB
1️⃣1️⃣3️⃣MVintageRotary
1️⃣1️⃣4️⃣MVocoder
1️⃣1️⃣5️⃣MWaveFolder
1️⃣1️⃣6️⃣MWaveFolderMB
1️⃣1️⃣7️⃣MWaveShaper
1️⃣1️⃣8️⃣MWaveShaperMB
1️⃣1️⃣9️⃣MWobbler
1️⃣2️⃣0️⃣MWobblerMB
1️⃣2️⃣1️⃣MXXX
1️⃣2️⃣2️⃣MXXX1
1️⃣2️⃣3️⃣MXXX6out
1️⃣2️⃣4️⃣MDrummer
1️⃣2️⃣5️⃣MDrummer16out
1️⃣2️⃣6️⃣MDrummer1out
1️⃣2️⃣7️⃣MPowerSynth
1️⃣2️⃣8️⃣MSoundFactory
1️⃣2️⃣9️⃣MSoundFactory6out

نوع دانلود :

رایگان

لینک دانلود :

دانلود رایگان محصول

سوالات متداول

پست های پیشنهادی

کد امنیتی رفرش
بلبل خان